Câm mồm và cầm của tôi tiền đi!

Câm mồm và cầm của tôi tiền đi!

Câm mồm và cầm của tôi tiền đi!

Cầm lấy và khóc tiếng Mán xem nào.