Câm mồm và cầm của tôi tiền đi!

Câm mồm và cầm của tôi tiền đi!

Cầm lấy và khóc tiếng Mán xem nào.