Càng đòi link, nó càng không cho - Tuân Tử

Càng đòi link, nó càng không cho - Tuân Tử

Càng đòi link, nó càng không cho - Tuân Tử

Phàm ở đời cái gì càng không thích nó sẽ càng đến với mình.

Meme liên quan: