Cheems đmổ mlệ - đổ lệ

Cheems đmổ mlệ - đổ lệ

Gặp chuyện cảm động thì đổ lệ là chuyện hết sức bình thường.

Xem thêm: