Cảnh sát chính tả xuất hiện giữa nền là các sách giáo khoa tiếng Việt

Cảnh sát chính tả xuất hiện giữa nền là các sách giáo khoa tiếng Việt

Ở đâu có chính tả sai, ở đó có cảnh sát chính tả.