Chết rồi, không có cách nào cả

Chết rồi, không có cách nào cả

Chết rồi, không có cách nào cả

Đúng là không có space bar nào trên bàn phím cả.

Meme liên quan: