Chị da đen cười ném mấy cuốn tiếng Việt lớp 1 2 3

Chị da đen cười ném mấy cuốn tiếng Việt lớp 1 2 3

Chị da đen cười ném mấy cuốn tiếng Việt lớp 1 2 3

Về học lại chính tả và ngữ pháp lớp 1 đi nhé.