Chỉ tay nói tao lại cho cục gạch vào đầu

Chỉ tay nói tao lại cho cục gạch vào đầu

Nói thêm tiếng nữa là đừng hỏi vì sao gạch đá lại biết bay.

Xem thêm: