Có rất nhiều thành tích - xin được ưu tiên lấy link

Có rất nhiều thành tích - xin được ưu tiên lấy link

Có rất nhiều thành tích - xin được ưu tiên lấy link

Bản thân tôi được nhiều giấy khen tích cực tham gia đời sống văn hoá ở khu dân cư 2018, giấy khen đóng góp xây dựng nông thôn mới 2019, giải nhì tiếng hát cấp xã năm 2019... Xin ưu tiên cho tôi lấy link trước.

Meme liên quan: