Có thực lực thua mới buồn, không có thực lực mà thua thì sao phải buồn

Có thực lực thua mới buồn, không có thực lực mà thua thì sao phải buồn

Có thực lực thua mới buồn, không có thực lực mà thua thì sao phải buồn

Đúng rồi, thắng thua là chuyện thường tình mà.

Meme liên quan: