Còn có thể độc ác hơn không?

Còn có thể độc ác hơn không?

Còn có thể độc ác hơn không?

Comment ảnh này khi thấy sự kiện gì đó độc ác trên facebook.

Xem thêm: