Cười nham hiểm: thời của chị đến rồi mấy cưng ơi!

Cười nham hiểm: thời của chị đến rồi mấy cưng ơi!

Cười nham hiểm: thời của chị đến rồi mấy cưng ơi!

Không uổng công ngồi yên chờ thời đến!