Damn son, bạn đã khiến con bò cười

Damn son, bạn đã khiến con bò cười

Damn son, bạn đã khiến con bò cười

OK khiếu hài hước của bạn đúng là đỉnh cao rồi đấy.