Damn son, bạn đã khiến con bò cười

Damn son, bạn đã khiến con bò cười

OK khiếu hài hước của bạn đúng là đỉnh cao rồi đấy.