Độ Mixi cầm súng chĩa vào màn hình

Độ Mixi cầm súng chĩa vào màn hình

Tất cả bỏ kiếm xuống, súng đây!

Xem thêm: