Đúng là em sai, nhưng không chịu tha lỗi thì đó là lỗi của anh

Đúng là em sai, nhưng không chịu tha lỗi thì đó là lỗi của anh

Đúng là em sai, nhưng không chịu tha lỗi thì đó là lỗi của anh

Em biểt em sai rồi, anh xin lỗi em đi ơ kìa?