Đường Tăng niệm chú nói nghiệt súc

Đường Tăng niệm chú nói nghiệt súc

Tao điên lên niệm chú cho vỡ đầu bây giờ đó nghe chưa.

Xem thêm: