Em tên Thạch Thủy - Em tên Tủm

Em tên Thạch Thủy - Em tên Tủm

Tên em xấu lắm. Thạch là đá, Thủy là nước, đá rơi xuống nước là Tủm.

Xem thêm: