Gấu trúc: Mày có dễ thương tao cũng bắn mày

Gấu trúc: Mày có dễ thương tao cũng bắn mày

Gấu trúc: Mày có dễ thương tao cũng bắn mày

Đừng nghĩ đưa mặt dễ thương ra là tao tha cho mày.

Meme liên quan: