Sao có thể ngu một cách thần kỳ như vậy chứ?

Sao có thể ngu một cách thần kỳ như vậy chứ?

Sao có thể ngu một cách thần kỳ như vậy chứ?

Ngu lâu dốt bền khó đào tạo.