Goku cầm mặt haha và mặt sad không biết thả mặt nào

Goku cầm mặt haha và mặt sad không biết thả mặt nào

Nhiều khi cứ phải thả sad trong khi bên ngoài cười hào sảng.

Xem thêm: