Chúc mừng em đã có được sự chú ý của anh

Chúc mừng em đã có được sự chú ý của anh

Chúc mừng em đã có được sự chú ý của anh

Tán gái bằng ảnh này thì đúng là người vừa thông minh vừa hài hước.