Harry Potter nói ba cậu ở nhà có biết cậu đổ đốn thế này không?

Harry Potter nói ba cậu ở nhà có biết cậu đổ đốn thế này không?

Harry Potter nói ba cậu ở nhà có biết cậu đổ đốn thế này không?

Gặp thằng bạn đổ đốn hay chơi đồ comment ảnh này là chuẩn.

Meme liên quan: