Họ cười tôi vì tôi không giống họ, tôi cười họ vì họ sắp pay acc

Họ cười tôi vì tôi không giống họ, tôi cười họ vì họ sắp pay acc

Cười một tiếng nữa là pay acc thật sự đấy nhé.