Hư cấu này! Chaien bị mẹ tát.

Hư cấu này! Chaien bị mẹ tát.

Cứ mở mồm ra là hư cấu này!

Xem thêm: