Lần đầu làm người chưa có kinh nghiệm à? Sao ngu thế?

Lần đầu làm người chưa có kinh nghiệm à? Sao ngu thế?

Lần đầu làm người chưa có kinh nghiệm à? Sao ngu thế?

Mà công nhận đúng là ngu thật.

Meme liên quan: