Mày có thể đi chết được rồi - bé gái đưa tay chỉ lối

Mày có thể đi chết được rồi - bé gái đưa tay chỉ lối

Còn lối đi nào khác cho mày chứ?