Mày cứ xuống đây, bố mày đón - giang hồ đưa dao đỏ rực

Mày cứ xuống đây, bố mày đón - giang hồ đưa dao đỏ rực

Mày cứ xuống đây, bố mày đón - giang hồ đưa dao đỏ rực

Nổ ngay cái địa chỉ rồi muốn nói gì thì nói.