Mày là thằng óc chó - chó vàng chỉ tay vào mặt

Mày là thằng óc chó - chó vàng chỉ tay vào mặt

Mày là thằng óc chó - chó vàng chỉ tay vào mặt

Để một con chó chửi thì không còn gì nhục nhã hơn.

Meme liên quan: