Meme anh bạn này hài vãi

Meme anh bạn này hài vãi

Meme anh bạn này hài vãi

Nhìn mặt xem có tí gì gọi là mắc cười hơm?