Người ta ở ngoài hít mai thúy, tôi ở nhà hít bột giặt Omo

Người ta ở ngoài hít mai thúy, tôi ở nhà hít bột giặt Omo

Người ta ở ngoài hít mai thúy, tôi ở nhà hít bột giặt Omo

Chơi gì cũng ngu chỉ có chơi ngu là giỏi.