Nhìn xung quanh xem có ai quan tâm không?

Nhìn xung quanh xem có ai quan tâm không?

Nên đừng có những kể những câu chuyện vô vị và tỏ ra mình đang hài hước nữa đi.