Rủ đi chơi không em, đi bay thì đi

Rủ đi chơi không em, đi bay thì đi

Rủ đi chơi không em, đi bay thì đi

Vào thẳng vấn đề luôn không cần phải nói nhiều.

Meme liên quan: