Siêu nhân vật tay thua thằng gầy: lãi ngân hàng tao còn gồng được huống chi là mày

Siêu nhân vật tay thua thằng gầy: lãi ngân hàng tao còn gồng được huống chi là mày

Đừng có nói tao chơi gì mà mạnh thế thêm một lần nào nữa nghe không?