Sói khoác vai cừu: tươi vui lên, bạn mà buồn là tôi ăn bạn luôn đấy

Sói khoác vai cừu: tươi vui lên, bạn mà buồn là tôi ăn bạn luôn đấy

Sói khoác vai cừu: tươi vui lên, bạn mà buồn là tôi ăn bạn luôn đấy

Bạn mà buồn là thật có lỗi với cái dạ dày của tôi.