Tao chưa hề lập trình cho sự cố này

Tao chưa hề lập trình cho sự cố này

Sự cố này nằm ngoài tầm kiểm soát của tao.

Xem thêm: