Thanh niên xăm trổ ngồi trên bàn thờ thiền như phật

Thanh niên xăm trổ ngồi trên bàn thờ thiền như phật

Thanh niên xăm trổ ngồi trên bàn thờ thiền như phật

Đã nói rồi chơi đồ ít thôi, chơi nhiều ba mẹ buồn đó.