Thí chủ không gạt ta chứ

Thí chủ không gạt ta chứ

Thí chủ không gạt ta chứ

Khi cảm thấy bị lừa hãy sử dụng meme này.