Thôi xong - ảnh cắt từ truyện tranh

Thôi xong - ảnh cắt từ truyện tranh

Thôi xong phim rồi, dùng để comment trong các trường hợp không thể đỡ nổi.