Tôi muốn được tha hóa, được đắm chìm trong dục vọng và tội lỗi

Tôi muốn được tha hóa, được đắm chìm trong dục vọng và tội lỗi

Tôi muốn được tha hóa, được đắm chìm trong dục vọng và tội lỗi

Chứ không phải là thứ nhân văn đầy cảm xúc này.