Vứt vứt hết đéo làm nữa, đùa thôi làm tiếp đây

Vứt vứt hết đéo làm nữa, đùa thôi làm tiếp đây

Vứt vứt hết đéo làm nữa, đùa thôi làm tiếp đây

Vì miếng cơm manh áo gạt hết nỗi bực dọc qua bên mình.

Meme liên quan: