Xin quàng tử hãy đập chết con đĩ mẹ nó cho thiếp

Xin quàng tử hãy đập chết con đĩ mẹ nó cho thiếp

Xin quàng tử hãy đập chết con đĩ mẹ nó cho thiếp

Ôi quàng tử xin hãy dùng hết sức mạnh bình sinh của mình chàng nhé.