2 sư thầy chở nhau bằng xe máy lộ ra đôi tất xanh lá

2 sư thầy chở nhau bằng xe máy lộ ra đôi tất xanh lá

2 sư thầy chở nhau bằng xe máy lộ ra đôi tất xanh lá

Khoan đã hình như có gì đó không đúng ở đây.