Ảnh chế cảnh sát chính tả đây, anh đã bị bắt

Ảnh chế cảnh sát chính tả đây, anh đã bị bắt

Sai chính tả auto xàm chó.