Ba đời nhà tôi chữa dảk dảk bủh bủh lmao

Ba đời nhà tôi chữa dảk dảk bủh bủh lmao

Ai bị dảk liên hệ tôi chữa, tôi chữa 1 lần bủh luôn, không hết không lmao.