Ba đời nhà tôi chữa dảk dảk bủh bủh lmao

Ba đời nhà tôi chữa dảk dảk bủh bủh lmao

Ba đời nhà tôi chữa dảk dảk bủh bủh lmao

Ai bị dảk liên hệ tôi chữa, tôi chữa 1 lần bủh luôn, không hết không lmao.

Meme liên quan: