Bài viết này đã lấy đi ánh sáng của đôi mắt ta

Bài viết này đã lấy đi ánh sáng của đôi mắt ta

Bài viết này đã lấy đi ánh sáng của đôi mắt ta

Khi bạn thấy thứ gì đó quá kinh khủng trên facebook.