Bạn bè như cái bẹn bà - Tấm ảnh mà tôi muốn quên - Đánh bài

Bạn bè như cái bẹn bà - Tấm ảnh mà tôi muốn quên - Đánh bài

Thử hỏi làm vậy chúng mày có vui không?