Có 1 kiểu người như mang cơm đi làm để tiết kiệm tiền - nhưng lại mua trà sữa

Có 1 kiểu người như mang cơm đi làm để tiết kiệm tiền - nhưng lại mua trà sữa

Nhưng giữa giờ lại order ly trà sữa bảy chục

Xem thêm: