Bạn nhỏ, em có rất nhiều câu hỏi nhỉ

Bạn nhỏ, em có rất nhiều câu hỏi nhỉ

Bạn nhỏ, em có rất nhiều câu hỏi nhỉ

Bạn nhỏ, em có rất nhiều câu hỏi nhỉ, em thích hỏi nhiều không