Chó cõng bạn hóng chuyện

Chó cõng bạn hóng chuyện

Chó cõng bạn hóng chuyện

Nhiều chuyện thì số hai không ai dám nhận số 1.

Meme liên quan: