Chó nằm dài nói người gì hèn hạ dị trùi?

Chó nằm dài nói người gì hèn hạ dị trùi?

Để một chú chó phàn nàn, bạn sắp tới số rồi đó.

Xem thêm: