Chó ngồi trà đá nói tại ông chứ đéo ai

Chó ngồi trà đá nói tại ông chứ đéo ai

Tiên trách kỷ hậu trách nhân, trước khi trách người thì phải tự trách mình trước đã.

Xem thêm: